Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Bieg Piastów z 25.07.2014r

Statut

Stowarzyszenia „Bieg Piastów”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Bieg Piastów”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855, z późn, zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 późn. zm) oraz niniejszego Statutu .

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

1. Celami Stowarzyszenia są:

1) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w zakresie popularyzacji i rozwoju narciarstwa biegowego i biathlonu oraz innych form sportu i szeroko rozumianej turystyki i rekreacji,
2) organizowanie i rozwijanie kwalifikowanego narciarstwa biegowego, biathlonu, uprawianych przez zawodników posiadających status zawodników profesjonalnych oraz amatorów, a także popieranie różnych form sportu i aktywnego wypoczynku.

§ 9

Sposoby działania

  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1) organizację masowej imprezy narciarstwa biegowego pn. „Bieg Piastów "

2) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów oraz innych imprez rekreacyjnych
3) bieżące utrzymywanie i modernizowanie oraz tworzenie nowej infrastruktury - obiektów, tras narciarstwa biegowego i biathlonu oraz letnich tras rowerowych i biegowych.
4) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

a) działalności wydawniczej,

b) działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

c) budowy i działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez),

d) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
e) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

f) zarządzania i zapewnienia pracowników do obsługi obiektów sportowych i rekreacyjnych,

g) działalności wspomagającej transport lądowy,

h) pozostałej działalności w zakresie organizowania, promowania i zarządzana letnimi i zimowymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi,

i) reklamy,

j) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych,

k) działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

5) wspieranie rozwoju narciarstwa biegowego, biathlonu oraz innych form sportu, turystyki i rekreacji,
6) propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji - letniej i zimowej we wszystkich jej formach,
7) prowadzenie działalności na rzecz młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób niepełnosprawnych,

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

	9) promocję zdrowia,
	10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
	11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
	12) promocję aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
	13) promocję na rzecz aktywnego trybu życia osób w wieku emerytalnym,
	14) promocję turystyki i krajoznawstwa,
	15) wspieranie inicjatyw proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony 	dziedzictwa przyrodniczego,

16) i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
17) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

18) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

	19) promocję i organizację wolontariatu,
	20) udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą,
	21) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 10

1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność odpłatna w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz 4 lit. a-k lub nieodpłatna w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 5-21 Statutu, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Dochody z odpłatnej działalności mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie statutowej działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych
b. wspierających

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy złożą pisemną deklarację, odbędą 36 miesięczny staż kandydacki i zostaną wpisani w rejestr członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu .

2. Zarząd może podejmować uchwały o skróceniu stażu kandydackiego w stosunku do osób, które wykazują się szczególnym wkładem pracy na rzecz Stowarzyszenia

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na ich miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, akceptujące jego cele, które zadeklarują wsparcie finansowe, rzeczowe, merytoryczne lub w innej formie na dobro działalności Stowarzyszenia i zostaną

przyjęte uchwałą przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach z prawem głosu,

3) zgłaszania postulatów, wniosków z uzasadnieniem co do działalności Stowarzyszenia,

4) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi.

2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) nie płacenia składek przez okres 12 miesięcy ,

d) na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia,

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa Zarząd umożliwia zainteresowanemu złożenie stosownych wyjaśnień.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd.

5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Statutem.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że zapisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

3. Uchwały dotyczące składu osobowego władz Stowarzyszenia, przystępowania do innych organizacji i zrzeszeń mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie statutu i jego zmian,

c) wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie planów finansowych,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebrania może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania zwoływane jest co najmniej raz w roku do 30 czerwca.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwoływane są przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi wysłanymi, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebrania mogą odbyć się w każdym czasie. Zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.

§ 21

Przebieg Walnych Zebrań jest protokołowany i podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego Zebrania, którzy podpisują także podjęte uchwały.

§ 22

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 23

1. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów i sekretarza. Prezesa , wiceprezesów i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3) sporządzanie planów pracy i planów finansowych,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) uchwalanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych normujących działalność Stowarzyszenia, z wyłączeniem regulaminu Komisji Rewizyjnej.

9) przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, nabywania praw i zaciągania zobowiązań upoważniony jest prezes łącznie z drugim członkiem Zarządu lub wiceprezes łącznie z drugim członkiem Zarządu.

§ 27

1.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza wybieranych przez Komisję.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

d) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

f) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego,
Stowarzyszenia,ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego liczba uległa zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z :

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn i zapisów,

3) dochodów z majątku, organizacji zawodów i imprez,

4) ofiarności publicznej,

5) wpływów z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych

w odrębnych przepisach i wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

§ 30

Zakazane jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

Do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach, których stroną jest członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej upoważniona jest osoba-pełnomocnik powoływany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

Zmiany w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 33

1. Wniosek o zmianę Statutu i wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może składać Zarząd

z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania,

na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia winno

być doręczone wraz z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad, co najmniej

na 30 dni przed terminem Zebrania.

§ 34

W celu realizacji czynności likwidacyjnych Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną w składzie od 3 do 5 osób.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

SPONSOR GENERALNY I GŁÓWNY

bank polski kghm sponsor

 

 SPONSORZY

enervit brubeck

 SPONSORZY WSPIERAJĄCY

skike norweskadolina

skike holmenkol

 

 

PARTNERZY

umwd projekt ue strazgraniczna strazpozarna lasypanstwowe policja szklarskaporeba jeleniagora  terma julia datasport nordic walking   higeen cube skiteam szkolapng   

 

PATRONAT MEDIALNY

prjedynka  tvppolonia skipolstrimeo strimeo

POLECAMY

 tn biegowki  na biegowkach  druzyna szpiku rolski